10 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw systemu awansu zawodowego nauczycieli powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W pracach grupy udział wzięli Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wiceminister Dariusz Piontkowski oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat przedstawionej przez MEiN wstępnej propozycji kierunków zamian systemu awansu zawodowego nauczycieli.

W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyrazili opinię o potrzebie zmian w zakresie awansu zawodowego. Jednocześnie odnieśli się oni do propozycji przedstawionych przez MEiN oraz przedstawili własne propozycje zmian, deklarując chęć dalszej współpracy w powyższym zakresie.

Przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli podkreślili, że dyskusja na temat rozwiązań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli powinna być poprzedzona rozstrzygnięciami w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli. Wyrazili chęć dalszych rozmów na temat zmian w systemie awansu zawodowego, po zapoznaniu się z propozycją szczegółowych rozwiązań w zakresie wynagradzania.

Wiceminister Dariusz Piontkowski poprosił uczestników o przesłanie przez poszczególne organizacje pisemnych innych propozycji rozwiązań systemowych w tym obszarze oraz o odniesienie się do propozycji, które były dyskutowane na spotkaniu grupy.

Przypomnijmy, że 18 maja odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, podczas którego Minister Przemysław Czarnek zaproponował kontynuację prac Zespołu w trzech roboczych grupach tematycznych do spraw: systemu awansu zasadowego nauczycieli, systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli, oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły.