Minister Przemysław Czarnek wziął udział w ogólnopolskiej konferencji „Kardynał Stefan Wyszyński. Wychowawca, nauczyciel i mąż stanu”. Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki wygłosił wykład „Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

W niedzielę, 12 września br. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował konferencję poświęconą Prymasowi Tysiąclecia. Minister Przemysław Czarnek objął honorowym patronatem konferencję oraz wygłosił wykład dotyczący kardynała. 

Minister Przemysław Czarnek podczas swojego przemówienia odniósł się do dorobku intelektualnego Prymasa Tysiąclecia. Zwrócił uwagę na to, że dorobek kardynała Wyszyńskiego jest sumą jego doświadczeń i wnikliwych obserwacji otoczenia.

–  Gdy pochylamy się nad postacią Stefana Kardynała Wyszyńskiego, to ten rys jego charakteru wybija się na plan pierwszy. Stanowiła go jedność i harmonia wszystkich cech jego osobowości. Filozofowie pewnie by powiedzieli, że była to zgodność rozumu teoretycznego oraz praktycznego, zgodność intelektu z emocjami i wolą, a także zgodność myśli i działania. Publikacje Prymasa z zakresu nauki społecznej nie były abstrakcyjnymi, branymi z jakichś ideologii teoriami. Było dokładnie odwrotnie. Wszystko, co pisał, wynikało z jego wnikliwej obserwacji życia społecznego i doświadczenia. Doświadczenia kontaktów i rozmów z najróżniejszymi środowiskami społecznymi. Innymi słowy, ksiądz Stefan Wyszyński doskonale znał polskie społeczeństwo, jego kłopoty i potrzeby – powiedział Minister. 

Według Szefa MEiN nauczanie społeczne kardynała to dziedzictwo ponadczasowe, ponieważ spoglądał w przyszłość z troską o Polskę i naród. 

– To był człowiek, który nieustannie pytał: jaka będzie Polska, jakie będą polskie rodziny, jakie będą przyszłe pokolenia Polaków, jak będzie funkcjonować polskie państwo, jego ustrój, w jakim kierunku pójdą przemiany społeczne – dodał Minister. 

Na potwierdzenie tych słów Minister przytoczył wybrane słowa z kazań i przemówień Prymasa Tysiąclecia. 

Minister Edukacji i Nauki zwrócił uwagę na istotną rolę programu prymasa w odniesieniu do dzieci i młodzieży. 

– Zauważmy, że dzisiaj nadal aktualny jest ten wielki program społeczny prymasa, który jest jednocześnie wielkim programem wychowawczym. Chodzi o ochronę polskiej młodzieży przed zorganizowaną dechrystianizacją, przed podejmowaną przez najróżniejszych ideologów demoralizacją oraz przed nienawiścią społeczną, czyli nienawiścią do polskiej kultury, tradycji i polskości jako takiej – podkreślił Minister Przemysław Czarnek. 

Dzisiejsza konferencja była także okazją do wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty wyróżniającym się nauczycielom.