Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w Uroczystości podpisania porozumienia sektorowego. Celem porozumienia jest podjęcie i realizacja działań zmierzających do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (MEW).

1 lipca 2020 r został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.  Wydarzenie to, zorganizowane z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, zapoczątkowało współpracę podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem nowego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

MEiN zobowiązało się do przygotowania oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom sektora MEW oraz opracowania niezbędnych do tego kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Dodatkowo wśród zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki będzie ujednolicenie kwalifikacji pod katem systemów kompetencji międzynarodowych, a także opracowanie parametrów/wskaźników rozwoju kadr oraz sposobu ich weryfikacji w czasie realizacji postanowień porozumienia. Wśród postanowień jest również wypracowanie wytycznych w zakresie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (MEW) w Polsce. Ma wspierać dialog z przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych przez zapewnienie działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora MEW w Polsce. Szczególnie istotna w tym kontekście będzie kwestia wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Więcej informacji na temat porozumienia