Minister Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W uroczystości uczestniczył również Sekretarz Stanu Włodzimierz Bernacki.

Zadania Zespołu 

Zespół będzie analizował m.in. otoczenie prawne systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Jego zadaniem będzie także opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Edukacji i Nauki propozycji zmian prawnych dotyczących tych systemów, w szczególności w zakresie dokonywania oceny jakości kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.