Minister Przemysław Czarnek odwiedził Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Podczas wizyty rozmawiał z przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych, gronem pedagogicznym oraz radą rodziców na temat poprawy warunków pracy w placówce oraz rozwoju szkolnictwa specjalnego w Lublinie.

Rozmowy na temat rozwoju szkolnictwa specjalnego
Ważnym punktem wizyty szefa MEiN w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 były rozmowy na temat poprawy warunków pracy w placówce oraz rozwoju szkolnictwa specjalnego w Lublinie. W dyskusji z udziałem Ministra Edukacji i Nauki uczestniczyli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, przedstawiciele Urzędu Miasta w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie, dyrekcja, grono pedagogiczne szkoły oraz rada rodziców.

Minister Przemysław Czarnek zapoznał się z najważniejszymi problemami i wyzwaniami, z jakimi mierzy się obecnie placówka. Wysłuchał także przedstawionych przez uczestników dyskusji propozycji rozwiązań oraz oczekiwań w zakresie dalszej działalności placówki.

Uzupełnieniem rozmów była prezentacja dotycząca historii szkoły i przybliżająca jej najważniejsze osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
Szkoła została założona w roku szkolnym 1920/1921. Była pierwszą placówką na terenie Lubelszczyzny i trzecią w Polsce, która powstała jako instytucja kształcąca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do placówki uczęszcza 287 uczniów, w tym 12 uczniów romskich i 6 ukraińskich. W szkole pracuje 160 nauczycieli i specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.