Polityka prorodzinna w Polsce i na Węgrzech to główny temat dzisiejszej konferencji, w której wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W wydarzeniu uczestniczył także Sekretarz Stanu ds. Mniejszości, Wyznania i Spraw Obywatelskich w Węgierskim Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich Miklós Soltész.

Podczas konferencji poruszono kwestie dotyczące polityki prorodzinnej, która swoje źródło ma w wychowawczej roli rodziny. Rodzice jako główni opiekunowie mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co wielokrotnie podkreślano podczas wydarzenia. 

Kontynuacja wychowania i kształcenia dziecka oraz wsparcie rodziny w tych działaniach realizowane jest w systemie oświaty. Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i  obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Kształtowanie postaw prorodzinnych, wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, przygotowanie do  budowania relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia odbywa się nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w czasie wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i  pozaszkolnych.

Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych.