Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. W wydarzeniu wziął udział Minister Przemysław Czarnek.

Wykład inauguracyjny 

Podczas wykładu inauguracyjnego ,,Od pedagogiki wstydu do pedagogiki dumy” szef MEiN mówił o zaniedbaniach w edukacji historycznej. Wskazywał, że młodzi ludzie, którzy kończyli szkoły ponadpodstawowe, mieli bardzo niską znajomość historii najnowszej. Zaznaczał jednocześnie, że brak świadomości i wiedzy o procesach, które decydowały o współczesnej rzeczywistości, powoduje, że łatwo jest manipulować młodym pokoleniem. – Na tym polega pedagogika wstydu. Czym się ona przejawia? Tym, że wykorzystując brak świadomości historycznej młodych pokoleń, można różnymi metodami przenikać do świadomości młodych ludzi wyłącznie z negatywnymi informacjami na temat naszych przodków – wskazywał. Dlatego też ważna jest rzetelna edukacja historyczna i pokazywanie różnych aspektów naszej przeszłości. 

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie (wcześniej: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych) to jedna z popularnych wyższych uczelni zawodowych z regionie. Swoją działalność edukacyjną prowadzi od października 2001 r. Obecnie uczy się w niej ok. 1 tys. studentów. 

– Ranga akademii to już jest coś więcej. Tu nie chodzi tylko o samą nazwę, ale o uprawienia, wydźwięk zewnętrzny i zachęcenie studentów do uczenia się w murach tej uczelni – mówił szef MEiN, gratulując uczelni podniesienia statusu. 

Obecnie uczelnia kształci studentów na 14 kierunkach. Są wśród nich: dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, psychologia, praca socjalna, ratownictwo medyczne, socjologia, techniki dentystyczne, zarządzanie, kosmetologia, pielęgniarstwo, zarządzanie, psychologia oraz fizjoterapia. W ofercie kształcenia są też studia podyplomowe.

Szkoła posiada w swojej bazie dydaktycznej centrum symulacji medycznych, sale umiejętności pielęgniarskich, technicznych, pediatryczną, symulacji ALS i BLS, a także 12 pracowni specjalistycznych (m.in. anatomiczno-fizjologiczną, biochemiczno-mikrobiologiczną, kosmetologii pielęgnacyjnej, dietetyki, fizjoterapii), gabinet poradni psychologicznej, centrum doradztwa zawodowego. Ważnym aspektem działalności uczelni są „Zeszyty Naukowe”. Czasopismo pozwala na popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również dyscyplin pokrewnych.

ANSIM dąży do systematycznego wzbogacania obszaru realizowanej dydaktyki – poprawa jakości realizowanego procesu dydaktycznego, dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych przez wprowadzanie nowych metod kształcenia, a także prace badawcze na temat ważnych i aktualnych zagadnień.