Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał Radę Młodych Naukowców VII kadencji. To organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy. Kadencja Rady potrwa dwa lata. Przewodniczącym został Igor Kilanowski.

Rada Młodych Naukowców to zespół doradczy, który wspiera rozwój kariery młodych naukowców, w szczególności przez:

  • identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców;
  • przygotowywanie opinii dla Ministra w zakresie możliwych instrumentów wsparcia rozwoju kariery młodych naukowców.

Posiedzenia Rady odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, a także posiada znaczące osiągnięcia naukowe. Członkowie organu reprezentują różne dyscypliny naukowe. 

Więcej informacji dostępnych pod linkiem.