Ponad 380 mln zł – o taką kwotę mogą ubiegać się zespoły naukowców prowadzące badania w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. Rozpoczął się drugi konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Nabór wniosków potrwa od 19 do 30 września 2022 r. Poprzedzą go szerokie działania informacyjne oraz doradcze, jakie będzie prowadził Łukasiewicz – PORT, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego programem WIB.

Zgłoszone aplikacje w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej, a następnie merytorycznej pod kątem wartości naukowej i społeczno-gospodarczej. Oceny dokona międzynarodowy panel ekspertów złożony ze specjalistów w dziedzinie biotechnologii i komercjalizacji. Wyniki poznamy na początku 2023 roku.

W pierwszym konkursie, który rozstrzygnięto w październiku 2021 r. eksperci wskazali do finansowania projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Na realizację badań nad nową technologią terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowaniem w immunoterapii nowotworów zespół badawczy kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego otrzymał blisko 70 mln zł. Projekt został zgłoszony przez naukowców z konsorcjum łączącego najlepsze jednostki naukowo-badawcze w kraju: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera Zespołu Badawczego), Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Instytut Chemii Fizycznej PAN. Prace badawcze już się rozpoczęły.

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB)
WIB to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji oraz wdrożenia, w ciągu maksymalnie 5 lat od rozpoczęcia prac.

Środki przyznawane w ramach konkursu będą przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii, a także na komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how.

Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Ponadto Łukasiewicz – PORT, jako Podmiot Zarządzający Programem WIB, będzie koordynował działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej oraz odpowiadał za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur.

Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Łukasiewicz – PORT jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx. Łukasiewicz – PORT to jednocześnie partner dla międzynarodowych korporacji takich jak m.in. Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics. Instytut jest Podmiotem Zarządzającym programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie internetowej, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Szczegółowe dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB.