Minister Przemysław Czarnek spotkał się w Łęcznej z wychowawcami i podopiecznymi ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z województwa lubelskiego. Piknik „Razem przez świat” był okazją do wspólnej integracji, wzmocnienia więzi oraz wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycje w szkolnictwo specjalne
Szef MEiN przypomniał o potrzebie i konieczności wsparcia tego typu ośrodków, aby jeszcze pełniej mogły realizować swoją misję wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijania ich zainteresowań oraz uzyskania niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Zapewnił również o kontynuacji podjętych już działań w tym zakresie.

– W ostatnich latach inwestujemy i będziemy inwestować na jeszcze większą skalę w tego rodzaju ośrodki, w placówki zajmujące się kształceniem, opieką, wychowaniem, wspomaganiem rodziców w tej funkcji wychowawczej dzieci i młodzieży z potrzebami kształcenia specjalnego. W tego typu ośrodki inwestujemy już setki milionów i miliardy złotych. Cieszymy się, że możemy wspomagać dzieci, młodzież oraz rodziców w tym procesie wychowawczo-edukacyjnym.

W całej Polsce realizowanych jest kilkanaście inwestycji, których celem jest rozwój infrastruktury szkół specjalnych. Placówki te posiadają wykwalifikowaną kadrę, pomoce dydaktyczne i odpowiednie warunki do rozwoju dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wśród kluczowych tego rodzaju inwestycji należy wspomnieć m.in. o placówkach w: Lublinie (ponad 64 mln zł), Kozienicach (20 mln zł), Węgrowie (17,6 mln zł), Bystrzycy (ponad 20,5 mln zł). Wartość inwestycji w szkolnictwo specjalne to ponad 1 mld zł.

Piknik integracyjny „Razem przez świat”
Piknik był dobrą okazją do aktywizacji osób z niepełnosprawnością, integracji ze społecznością lokalną, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej w regionie, a także zacieśniania więzi między ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi z województwa lubelskiego.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka zapewnia kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie terapii psychologicznej, neurologopedycznej oraz fizjoterapii. Dla wychowanków dostępna jest również sala doświadczania świata.

Wychowawcy troszczą się o to, aby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju swoim podopiecznym. Wśród zajęć i aktywności prowadzonych w ośrodku są m.in. hipoterapia, alpakoterapia, seanse w grocie solnej, wycieczki krajoznawcze, konkursy i olimpiady specjalne.